top of page

צרו קשר עכשיו ותתחילו לחסוך!

"תנאי השימוש והפרטיות באתר "אורי רותם  פתרונות מימון ומשכנתאות"

  1. השימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי אורי רותם או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.

  2. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש ולא תמסור את פרטיו לצד ג' כלשהו באופן  יזום. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.

  3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר דרך טופס צור  קשר באתר

  4. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

  5. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד

bottom of page